Aizpildiet šo anketu, ja Jums interesē kultūras pasākumi, pulciņi, apkaimes sakopšanas un attīstības aktivitātes! Iespējams, ka tieši Jūsu anketā atzīmētā aktivitāte piepildīsies Sarkandaugavā un Jūs varēsiet pavadīt vakarus darot to, kas Jūs interesē, iedvesmo, aizrauj un dod Jums prieku!

Заполните эту анкету , если вы заинтересованы в культурных мероприятиях, кружках,  благоустройство и развитии района! Вполне возможно, что действия, отмеченные в вашей анкете, будут выполнены в Саркандаугаве, и вы сможете проводить вечера, занимаясь тем, что вас интересует, вдохновляет, возбуждают и дарит вам радость!

Pašlaik Sarkandaugavā tiek uzsākta jauna iniciatīva – atbalsta platforma Sarkandaugavas iedzīvotājiem, kuri vēlas iesaistīties kultūra dzīves aktivizēšanā un dzīves kvalitātes uzlabošanā Sarkandaugavā.

В настоящее время в Саркандаугаве запускается новая инициатива – платформа поддержки для жителей, которые хотят принять участие в активизацию культурной жизни и улучшении качества жизни в Саркандаугаве.

Kā darbosies Sarkandaugavas Kultūras platforma?

Ja sarkandaugavieši vēlēsies savā apkaimē apmeklēt kultūras pasākumus, darboties pulciņos, nodarbībās, studijās, radošajās darbnīcās, veikt dažādus dzīves kvalitātes uzlabojumus apkaimē paši, tiks izveidota Sarkandaugavas Kultūras platforma, kas palīdzēs viņiem to sasniegt.

Sarkandaugavas Kultūras platformas galvenā sastāvdaļa būsiet jūs – tie Sarkandaugavas iedzīvotāji, kuri būs gatavi iesaistīties aktivitāšu organizēšanā. Iesaistīties varēs jebkurš, neatkarīgi no dzimuma, vecuma, etniskās piederības, politiskajiem uzskatiem, izglītības, profesijas, ienākumiem vai dzīves veida. Vienīgie nosacījumi – patiesa vēlme uzlabot, tolerance pret citiem un pozitīva attieksme.

Как будет работать культурная платформа Саркандаугавы?

Если жители Саркандаугавы хотят посещать культурные мероприятия в окрестности, заниматься в кружкax, студиях, творческих мастерских, самим вносить различные улучшения в качество жизни в Саркандаугаве,  то культурная платформа в этом поможет!

Основным компонентом культурной платформы Саркандаугавы станите вы – те жители Саркандаугавы, которые будут готовы принять участие в организации мероприятий. Любой может участвовать, независимо от пола, возраста, этнической принадлежности, политических убеждений, образования, профессии, дохода или образа жизни. Единственные условия – искреннее желание улучшить, терпимость к окружающим и позитивный настрой.

Kultūras plānošana kā sociālā inovācija pilsētā

2019. gada pavasarī Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments izvēlējās Sarknadaugavu kā vienu no trim apkaimēm, kurā norisināsies starptautiskā projekta “Kultūras plānošana kā metode sociālajai inovācijai pilsētās” (Cultural Planning as a method of urban social innovation) aktivitātes un biedrību “Free Riga” kā vienu no diviem sadarbības partneriem šī projekta realizēšanā. Otrs partneris ir biedrība “Festivāls Komēta”, kas darbojas Bolderājā un Daugavgrīvā.

Projekta mērķis ir realizēt kultūras plānošanas pieeju vairākās Baltijas jūras reģiona pilsētās, lai uzlabotu kultūras pieejamību apkaimēs, iesaistot vietējos iedzīvotājus kultūras aktivitāšu organizēšanā, vienlaikus arī stiprinot esošās kultūras un sociālās iniciatīvas, kuras veicina dzīves kvalitātes uzlabošanos šajās apkaimēs.

Biedrības “Free Riga” uzdevums ir izstrādāt metodes kā uzlabot kultūras pieejamību apkaimēs, metožu izstrādes laikā fokusējoties uz Sarkandaugavu. Kopš 2019. gada maija tiek veikta Sarkandaugavas padziļināta izpēte, iepazīti aktīvākie apkaimes kultūras spēlētāji, konstatēti iespējamie šķēršļi kultūras pieejamībai, izstrādāta stratēģija kā tos pārvarēt. Šogad biedrība “Free Riga” realizē izstrādāto stratēģiju, bet nākošgad tiks izvērtēti sasniegtie rezultāti. Paralēli norit darbs pie tālākās darbības plānošanas – www.urbcultural.eu.

Культурное планирование как социальная инновация в городе

Весной 2019 года Департамент городского развития Рижской думы выбрал окрестностей Саркнадаугавa, Болдерая и Даугавгрива для международного проекта «Культурное планирование как метод городских социальных инноваций» (Cultural Planning as a method of urban social innovation), а так же сообщество «Free Riga» как партнера по сотрудничеству в реализации этого проекта в окрестности Саркнадаугавa. Другим является сообщество “Festival Komēta” – в окрестностяx Болдерая и Даугавгрива.

Проект «Культурное планирование как метод социальных инноваций в городах» направлен на реализацию подхода к культурному планированию в нескольких городах региона Балтийского моря, для улучшения доступа к культуре в этих местах, путем вовлечения местного населения в организацию культурных мероприятий, а так же при одновременном укреплении существующих культурных и социальных инициатив. 

Задача сообщества «Free Rigа» – разработать методы улучшения доступности культуры в окрестностяx, ориентируясь на Саркандаугаву при разработке методов. С мая 2019 года было проведено углубленное исследование Саркандаугавы, были определены наиболее активные культурные деятели в этом районе, выявлены возможные препятствия для доступа к культуре, и разработана стратегия их преодоления. В этом году сообщество «Free Riga» реализует разработанную стратегию, а в следующем году достигнутые результаты будут оценены. Параллельно ведется работа по планированию дальнейших действий – www.urbcultural.eu

Projekta realizēšanai saņemts finansējums Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursā “Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšana”. Paldies biedrībai “Urban Institute Riga”, kas palīdzēja pārtulkot visus tekstus krievu valodā un visiem pārējiem, kas iesaistās un atbalsta šī projekta realizēšanu.

Финансирование для реализации проекта было получено в рамках конкурса проектов Программы социальной интеграции Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы «Содействие участию и принадлежности к инициативе соседства». Спасибо сообществу “Urban Institute Riga” который помог перевести все тексты на русский язык и всем, кто участвует и поддерживает реализацию этого проекта.

 
Personāla atlase