Kultūras avīze I

2020

Sarkandaugavas kultūras platformas pirmais informatīvais izdevums Sarkandaugavas iedzīvotājiem par iespēju iesaistīties kultūras dzīves bagātināšanā un apkārtējās vides uzlabošanā Sarkandaugavā

Первое информативное издание культурной платформы Саркандаугавы для жителей о возможности участвовать в обогащении культурной жизни и улучшении окружающей среды в Саркандаугаве

Pilsētas nemitīgi transformējas – aug, attīstās, sarūk, pielāgojas dažādām iekšējām un ārējām ietekmēm, interesēm, izaicinājumiem un sekām. Gribam to vai nē, jebkuras izmaiņas ietekmē arī mūs – pilsētā dzīvojošos. Tajā pašā laikā mūsu pašu ziņā ir adaptēties, iesaistīties un pakļaut pārmaiņas atbilstoši savām interesēm, vai meklēt piemērotāku vietu savai vienīgajai dzīvei.

Dzīvot Sarkandaugavā ir labi! Bet vai varētu būt labāk?

Pēc Centrālās Statistikas pārvaldes datiem 2019. gada sākumā Sarkandaugavā pastāvīgi dzīvo 16 397 iedzīvotāji un uz jautājumu “Ko vajadzētu uzlabot Sarkandaugavā?” katram būs sava atbilde.

Kopš 2019. gada pavasara biedrība “Free Riga” aplūko Sarkandaugavu no dažādiem aspektiem, lai noskaidrotu, ko sarkandaugavieši varētu uzlabot savā apkaimē. Mēs esam iepazinušies ar dažādām iepriekš veiktām Sarkandaugavas iedzīvotāju aptaujām un pētījumiem par Sarkadaugavu, uzklausījuši dažādu vietējo institūciju pārstāvjus un atsevišķus sarkandaugaviešus. Ir iepazīta Sarkandaugavas ārtelpa – ielas, pagalmi un parki dažādās diennakts stundās. Esam veduši uz Sarkandaugavu ārvalstu māksliniekus, pilsēt- plānotājus, sabiedrisko iniciatīvu pārstāvjus un citus speciālistus, kuru darbība ir saistīta ar pilsētas attīstības procesiem. Esam iztaujājuši viņus par to, ko un kā viņuprāt varētu uzlabot publiskajā telpā un sabiedriskajā dzīvē Sarkandaugavā. Esam apzinājuši dažādas apkaimju attīstības iniciatīvas citās pilsētās Eiropā un organizējuši vairākas publiskas apspriedes par iespējamām dzīves kvalitātes uzlabošanas stratēģijām, metodēm un instrumentiem Sarkandaugavā. Savus novērojumus esam apkopojuši šajā shēmā.

Mēs izveidojām arī anketu, ko aicinām aizpildīt ikvienu Sarkan- daugavas iedzīvotāju, norādot kāda veida aktivitātēs Jūs vēlētos iesaistīties savā apkaimē. Par to, kur un kā aizpildīt anketu uzzināsiet šajā izdevumā vēlāk.

Города постоянно трансформируются – растут, развиваются, сжимаются, адаптируются к различным внутренним и внешним воздействиям, интересам, вызовам и последствиям. Нравится это или нет, но любые изменения также влияет на нас – людей, живущих в городе. В то же время у нас есть выбор – адаптироваться, участвовать и меняться в своих собственных интересах или найти более подходящее место для нашей единственнoй жизни.

Хорошо жить в Саркандаугаве! Но может ли быть лучше?

По данным Центрального статистического управления, в начале 2019 года в Саркандаугаве постоянно проживало 16 397 жителей, и на вопрос «Что следует улучшить в Саркандаугаве?» у каждого будет свой ответ.

С весны 2019 года сообщество «Free Riga» изучает Саркандаугаву с разных сторон, чтобы узнать, что жители Саркандаугавы могли бы улучшить в своей окрестности. Мы изучили  различные  исследования и  опросы жителей  Саркандаугавы, услышали  мнения  как  представителей различных  местных  учреждений, так и  отдельных  жителей. Ознакомились  с  общественным  пространством Саркандаугавы (улицами, дворами, парками) в разное  время  суток. Приглашали посетить Саркандаугаву иностранным  градостроителям, художникaм, представителям  общественных  инициатив и др. специалистaм, чья  профессиональная  деятельность  связана  с  процессами  городского  развития, чтобы выяснить, что, на их взгляд, можно  улучшить  в  общественном  пространстве  и  общественной  жизни  Саркандаугавы. Ознакомились с различными  инициативами  по развитию  окрестностей в других  городах  Европы и провели  несколько  общественных  обсуждений  по  возможным  стратегиям, методам и инструментам  для улучшения  качества  жизни  в  Саркандаугаве. Наблюдения мы суммировали в этой таблице.

Taкже мы создали анкету и приглашаем каждого жителя Саркандаугавы заполнить ее, указав в каких видах деятельности вы хотели бы участвовать в вашем окрестности. Вы узнаете, где и как заполнить анкету далее позже в этом издании.

Īsi pirms vienas no publiskajām apspriedēm 2019. gada 22. septembrī tukšajā veikalā Tilta ielā. Pasākumā tika runāts par to, kāda ir Sarkandaugava un kāda tā varētu būt? No kreisās: radošā kvartāla “INSTITUTFOR[X]” (Ārhusā, Dānijā) pārstāve Viviāna Madsena, kultūras aktīvists no “Free Riga” – Kaspars Lielgalvis. Labajā malā – Sarkandaugavas attīstības biedrības vadītāja Alija Turlaja.

Незадолго до одного из общественных обсуждений 22 сентября 2019 года в пустом магазине на улице Тилта. На мероприятии говорилось о том, что такое Саркандаугава и чем она может быть? Слева направо: Вивиан Мадсен, представитель творческого квартала «INSTITUTFOR[X]» (Орхус, Дания), активист культуры из “Free Riga” – Каспарс Лиелгалвис. Справа – Алия Турлая, глава сообщества развития Саркандаугава.


Sarkandaugavas potenciāls

Sarkandaugavai ir nozīmīga vēsturiska loma Rīgas attīstībā, kuras rezultāts ir unikāla arhitektūras daudzveidība un īpašais ielu plānojums. Sarkandaugavā ir blīva daudzstāvu dzīvojamo ēku apbūve, taču tajā nav “blokmāju rajona” sajūtas.

Sarkandaugavā ir ērta sabiedriskā transporta infrastruktūra – bieži kursē autobusi, trolejbusi, tramvajs un var pārvietoties pat ar vilcienu. Sarkandaugava atrodas krustcelēs starp Rīgas centru, ostu un jūru.

Sarkandaugavai ir Sarkandaugavas upe, parki, stadions, pavisam blakus – Rīgas lielākais parks (Mežaparks) un rokas stiepiena attālumā – Rīgas lielākais ezers (Ķīšezers). Sarkandaugava ir bagāta ar priedēm un zaļajām zonām.

Sarkandaugavā ir daudz telpu un vietu ārtelpā, kur var tikt organizēti regulāri koncerti, izrādes, saviesīgi vakari, svētki, tirdziņi, nodarbības, darboties dažādi pulciņi, radošās darbnīcas un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes. Ir vietas jauniem veikaliem, kafejnīcām, ēdnīcām un restorāniem.

Sarkandaugavas industriālajā zonā darbojas daudzi un dažādi ražošanas un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi. Ir tādi nopelniem bagāti veterāni, kas ar izmaiņām, bet joprojām ir apkaimes vēsturiskie ražotāji – AS Aldaris un Rīgas Elektromašībnūves Rūpnīca (RER).

Pieminēšanas vērts ir arī viens no vecākajiem Latvijā veselības ārstniecības namiem, kas atrodas Sarkandaugavā – Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs. Daudzi nezina, ka smagāko simptomu slimnieki ārstējas citur un ārstēšanas metodes pastāvīgi tiek uzlabotas, turpinās darbs pie teritorijas parka iekārtošanas, tiek veidots muzejs. Nupat ir nojaukta arī mūris gar Tvaika ielu!

Runājot par muzejiem, Sarkandaugavā to ir veseli 4!

Kopš 2012. gada Sarkandaugavā dažādas kopienas attīstības aktivitātes veic viena no aktīvākajām Rīgas apkaimes biedrībām – Sarkandaugavas attīstības biedrība (SAB) sarkandaugavietes Alijas Turlajas vadībā. Biedrības mērķis ir mainīt iedzīvotāju un to rīdzinieku, kas nedzīvo Sarkandaugavā, priekšstatu par apkaimi, nomainīt aizspriedumus no pagātnes pret jaunu, nākotnē balstītu identitāti, veicināt Sarkandaugavas apkaimes attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu. Biedrības uzdevumi ir pārstāvēt Sarkandaugavas apkaimes iedzīvotāju intereses Rīgas pašvaldības institūcijās un būt kā kontaktpunktam ideju apmaiņai starp aktīvajiem Sarkandaugavas apkaimes iedzīvotājiem, kā arī veicināt apkaimes iedzīvotāju līdzatbildību par vidi sev apkārt un savstarpējo toleranci. SAB projektos un pasākumos ir iesaistījušies daudzi desmiti Sarkandaugavas iedzīvotāju un dažādi citi pilsētas partneri un aktīvisti. Mājas lapā www.sarkandaugavai.lv tiek veidots biedrības notikumu arhīvs, bet ikdienas informācijas apmaiņai tiek izmantoti sociālie tīkli Facebook.com/Sarkandaugava un Twitter @Sarkandaugava. Tuvākais biedrības rīkotais publiskais pasākums būs ikgadējā saulespuķus stādīšanas talka Tvaika ielas sākumā pie vecupes maija beigās!

Sarkandaugavā darbojas dažādu sabiedrības grupu biedrības un institūcijas, kas rūpējas par tām un aizstāv to intereses.

Потенциал Саркандаугавы

Саркандаугава играет важную историческую роль в развитии Риги, результатом чего является уникальное разнообразие архитектуры и особая планировка улиц. Саркандаугава имеет плотную застройку из многоэтажных жилых домов, но не имеет ощущения «районa блок домoв».

Саркандаугава имеет удобную инфраструктуру общественного транспорта – здесь курсируют автобусы, троллейбусы, трамваи и даже поезда. Саркандаугава  расположенa на перекрестке между центром Риги, портом и морем.

Саркандаугава расположенa вдоль реки Саркандаугава здесь находится парки, стадион, по соседству – самый большой парк Риги (Межапарк), а в пределах легкой досягаемости – самое большое озеро Риги (Кишезерс). Саркандаугава богата соснами и зелеными насаждениями.

В Саркандаугаве есть много помещений и мест на открытом воздухе. Там могут происходить регулярные концерты, спектакли, общественные вечера, фестивали, ярмарки, pаботать различные кружки, творческие мастерские и другие мероприятия. Pазместиться новые магазины, кафе, столовые и рестораны.

В промышленной зоне Саркандаугавы работает много различных предприятий производства и услуг. Есть такие заслуженные ветераны, которые хоть и меняются, но все еще являются историческими производителями района – АО «Алдарис» и Рижский электромашиностроительный завод (RER).

Стоит также упомянуть один из старейших врачебных домов в Латвии, расположенный в Саркандаугаве – Рижский центр психиатрии и наркологии. Многие не знают, что пациенты с наиболее тяжелыми симптомами лечатся в других местах, и методы лечения постоянно совершенствуются, ведется работа по созданию парка и музея. Глухой забор на улице Твайка только что снесен!

И говоря о музеях – их в Саркандаугаве 4!

С 2012 года различные мероприятия по развитию сообщества в Саркандаугаве проводить однa из самых активных сообществ по развитию окрестностей в Риге – сообщества развития Саркандаугавы (SAB) под руководством жительницы Саркандаугавы – Алии Турлаи. Целью сообщества является изменение восприятия Саркандаугавы жителями Саркандаугавы и другими жителями Риги, замена предубеждений  прошлого  на  формирование новой  идентичности  в  будущем; развитие  окрестности и улучшение качества  жизни. Задачи сообщества – представлять интересы жителей окрестности Саркандаугавы в Рижских муниципальных учреждениях и быть контактным пунктом для обмена идеями между активными жителями окрестности, а также содействовать взаимному уважению и формированию у жителей сопричастности к совместной ответственности за окружающую среду. Многие десятки жителей Саркандаугавы и других партнеров и активистов города были вовлечены в проекты и мероприятия SAB. На странице www.sarkandaugavai.lv создается архив событий сообщества, а социальные сети Facebook.com/Sarkandaugava и Twitter @Sarkandaugava используются для ежедневного обмена информацией. Следующим публичным мероприятием, организованным сообществом, станет ежегодная кампания по посадке подсолнечника в начале улицы Твайка возле старого русла реки Саркандаугавы в конце мая!

В Саркандаугаве действуют ассоциации и сообществ различных социальных групп, которые заботятся о них и защищают их интересы.


ATBILDE – KULTŪRA

Mūsu recepte – iesaistīties, lai panāktu sev vēlamas izmaiņas!

2013. gadā vairāki entuziasti no kultūras un pilsētpētniecības nozarēm sāka organizēt aktivitātes, lai varētu atvērt rīdziniekiem ēkas, kas netiek izmantotas un nodrošinātu telpas tiem, kas realizē sabiedrisku darbību, strādā kultūras jomā, palīdz sociāli mazāk aizsargātām sabiedrības grupām un maznodrošinātajiem, meklā jaunus risinājumus vai uzsāk inovatīvus projektus. Dažu gadu laikā mēs izveidojām finansiāli neatkarīgu organizāciju “Free Riga”, kas jau ir atvērusi 7 privātīpašumus Rīgā ar kopumā vairāk nekā 20 000 m2. Ir uzsākta radošo kvartālu veidošana Tallinas ielā 10 (Tallinas ielas kvartāls) un Puškina ielā 10 un Turgēņeva ielā 13, 15 un 17 (Lastādijas kvartāls), pāris gadus ir darbojušās radošās teritorijas Dzirnavu ielā 27 (D27), Ūdens ielā 2 (Zunda dārzs), Līsknas ielā 26 un Vecrīgā – Kalēju ielā 57 un Alksnāju ielā 16, kas ļāvis mums attīstīt pagaidu lietošanas modeli. Šajā procesā esam saņēmuši atbalstu gan no iedzīvotājiem, gan Rīgas domes un dažādu jomu profesionāļiem. Mēs mēģinām veikt uzlabojumus pilsētā, kas patīk ne tikai mums, bet ir vajadzīgi arī citiem mūsu pilsētā.

Vai pasaules dalījums valstīs, valstu – novados, pilsētas – apkaimēs ir tādēļ, ka cilvēkiem būtu atšķirīgi mērķi dēļ atšķirīgām dzīves vietām? Nav šaubu, ka vietējā vide ietekmē mūs – to, kā mēs jūtamies, ko domājam, kā attiecamies viens pret otru utt. Taču mums kopīgā ir daudz vairāk nekā atšķirīgā. Kāpēc gan mums nepalīdzēt viens otram sasniegt tos mērķus, kuri sakrīt, ja tas palīdz uzlabot dzīves kvalitāti mums visiem? Divatā var izdarīt vairāk nekā vienatnē, piecatā – vēl vairāk,…

Mēs esam pieraduši, ka šodien mājas ceļ investori, bet par ielām, parkiem, skolām, slimnīcām un kultūras namiem – rūpējas pašvaldība. Taču ikvienam iedzīvotājam arī ir tiesības iesaistīties pilsētas pārmaiņu procesos un ietekmēt tos atbilstoši savām vajadzībām. Jo vairāk būs mums līdzīgi domājošo, jo vairāk mēs panāksim. Pašvaldības kļūst arvien atvērtākas iedzīvotājiem – tiek organizētas publiskās apspriedes par plānotajām pārmaiņām, tiek piedāvātas dažādas finansējuma programmas iedzīvotāju idejām, tiek meklēti jauni veidi kā mazināt birokrātiju un ciešāk sadarboties ar iedzīvotājiem. Pašlaik Sarkandaugavas attīstības biedrība koordinē projekta sagatavošanu Sarkandaugavā Rīgas domes izsludinātajam “Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkursam” (balso.riga.lv). Ja kāds ir gatavs iesaistīties tā sagatavošanā, rakstiet uz [email protected]

Mēs esam par sadarbību! Jo aktīvāk mēs iesaistīsimies savas pilsētas veidošanā, jo vairāk mēs ietekmēsim pārmaiņas atbilstoši savām vajadzībām.


ОТВЕТ – КУЛЬТУРА

Наш рецепт – принять участие, чтобы внести желаемые изменения!

В 2013 году несколько энтузиастов из области культуры и городских исследований начали организовывать мероприятия по открытию неиспользованных зданий для рижан и предоставлять помещения для тех, кто занимается общественной деятельностью, работает в сфере культуры, помогает социально уязвимым группам и для малообеспеченных, ищет новые решения или запускает инновационные проекты. В течение нескольких лет мы создали финансово независимую организацию «Free Riga», которая уже открыла 7 частных объектов недвижимости в Риге общей площадью более 20 000 м2. Начато формирование творческих кварталов на улице Таллинас 10 (Tallinas ielas kvartāls), улице Пушкина 10 и на улице Тургенева 13, 15 и 17 (Lastādijas kvartāls), несколько лет работали творческие территории на улице Дзирнаву 27 (D27), на улице Уденс 2 (Zunda dārzs) и улицах Ликснас 26, по-прежнему работает творческие дома на Kaлею 57 и Aлкснаю 16 в Старой Риге, что позволило нам разработать модель временного использования. В этом процессе мы получили поддержку от жителей, Рижской думы и специалистов в различных областях. Мы пытаемся ввести улучшения в городе, которые полезны не только нам, но и другим.

Является ли разделение мира на страны, страны – на регионы, города – на окрестности, следствием того, что у людей разные цели из-за разных мест проживания? Нет сомнений в том, что окружающая среда влияет на нас – наше самочувствие, наши мысли и наши отношения друг с другом. Но у нас гораздо больше общего, чем отличий. Почему бы не помочь друг другу достичь целей, которые совпадают, если это помогает нам улучшить качество жизни для всех нас? Вдвоём можно добиться более, чем в одиночку, впятером – еще больше,…

Мы привыкли к тому, что сегодня дома строят инвесторы, а об улицах, парках, школах, больницах и домах культуры заботится муниципалитет. Тем не менее, каждый гражданин также имеет право участвовать в городских изменениях и влиять на них в соответствии со своими потребностями. Чем больше у нас единомышленников, тем больше мы можем достигнуть. Муниципалитеты становятся все более и более открытыми для населения – проводятся общественные консультации по запланированным изменениям, предлагают различные программы финансирования идей жителей, изыскиваются новые способы сокращения бюрократии и более тесного сотрудничества с населением.

Сообщество развития Саркандаугавы в настоящее время координирует подготовку проекта к «Конкурсу реализации проектов совместного бюджетирования города Риги», объявленному Рижской Думой (balso.riga.lv). Если кто-то готов принять участие в его подготовке, напишите на [email protected]

Мы за сотрудничество! Чем активнее мы участвуем в формировании нашего города, тем больше мы будем влиять на изменения в соответствии с нашими потребностями.


SARKANDAUGAVAS KULTŪRAS PLATFORMA

Kā iesaistīties?

Pašlaik Sarkandaugavā tiek uzsākta jauna iniciatīva – atbalsta platforma Sarkandaugavas iedzīvotājiem, kuri vēlas iesaistīties kultūra dzīves aktivizēšanā un dzīves kvalitātes uzlabošanā Sarkandaugavā.

Sarkandaugavas attīstības biedrības mājas lapa www.sarkandaugavai.lv tiks papildināta ar informāciju par brīvā laika pavadīšanas iespējām.

Divas reizes gadā tiks drukātas un nogādāts Sarkandaugavas iedzīvotājiem Sarkandaugavas kultūras platformas informatīvais izdevums.

Tiks izveidota komanda ar Sarkandaugavas aktīvajiem iedzīvotājiem, iesaistot arī kultūras profesionāļus, kas konsultēs un palīdzēs komandai organizēt kultūras pasākumus, vides un dzīves telpas uzlabošanas aktivitātes, pulciņus un nodarbības, un dažādas citas iniciatīvas, kas uzlabos kopējo dzīves kvalitāti Sarkandaugavā.

Как принять участие?

В настоящее время в Саркандаугаве запускается новая инициатива – платформа поддержки для жителей, которые хотят принять участие в активизацию культурной жизни и улучшении качества жизни в Саркандаугаве.

Сайт сообщества развития Саркандаугавы www.sarkandaugavai.lv будет дополнен информацией о возможностях досуга.

Информационное издание культурной платформы Саркандаугавы будет печататься и доставляться жителям Саркандаугавы два раза в год.

С активными жителями Саркандаугавы будет сформирована команда, в которую войдут профессионалы в области культуры, которые будут консультировать и помогать группе в организации культурных мероприятий, мероприятий по улучшению окружающей среды и жизненного пространства, кружов и классов, и других инициатив, которые улучшат общее качество жизни в Саркандаугаве.


Kā darbosies Sarkandaugavas Kultūras platforma?

Ja sarkandaugavieši vēlēsies savā apkaimē apmeklēt kultūras pasākumus, darboties pulciņos, nodarbībās, studijās, radošajās darbnīcās, veikt dažādus dzīves kvalitātes uzlabojumus apkaimē paši, tiks izveidota Sarkandaugavas Kultūras platforma, kas palīdzēs viņiem to sasniegt.

Sarkandaugavas Kultūras platformas galvenā sastāvdaļa būsiet jūs – tie Sarkandaugavas iedzīvotāji, kuri būs gatavi iesaistīties aktivitāšu organizēšanā. Iesaistīties varēs jebkurš, neatkarīgi no dzimuma, vecuma, etniskās piederības, politiskajiem uzskatiem, izglītības, profesijas, ienākumiem vai dzīves veida. Vienīgie nosacījumi – patiesa vēlme uzlabot, tolerance pret citiem un pozitīva attieksme.

Izveidot Platformu un koordinēt tās darbību palīdzēs biedrība “Free Riga”. Lai aktīvie apkaimes iedzīvotāji saņemtu jēgpilnu atbalstu kultūras dzīves aktivizēšanas un dzīves kvalitātes uzlabošanas procesā, būs nepieciešams:

1) turpināt attīstīt informatīvo kanālu internetā www.sarkandaugavai.lv, par kuru zinātu visi Sarkandaugavas iedzīvotāji, un kurā tiktu apkopota un strukturēt informācija par visām aktuālajām iespējām apkaimē viegli uztveramā un pārskatāmā veidā ikvienam Sarkandaugavas iedzīvotājam atbilstoši viņa(s) interesēm;

2) nodrošināt informatīvo atbalstu aktivitāšu organizētājiem par to: kā organizēt aktivitātes; kā piesaistīt speciālistus; kā atrast telpas; kā – materiālus, instrumentus un citus nepieciešamos līdzekļus; kas jāņem vērā; kādi ir potenciālie riski; kā izveidot komandu; kā piesaistīt apmeklētājus un dalībniekus; utt.;

3) regulāri organizēt strukturētas sapulces, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu starp aktivitāšu organizētājiem (koronavīrusa pandēmijas laikā – attālināti);

4) (pēc koronavīrusa pandēmijas ierobežojumu atcelšanas) organizēt lielākus publiskos pasākumus, kas popularizētu Sarkandaugavas Kultūras platformas darbību un iesaistītu vairāk iedzīvotājus, kā rezultātā arī vairotos aktivitātes un uzlabojumi apkaimē.

Как будет работать культурная платформа Саркандаугавы?

Если жители Саркандаугавы хотят посещать культурные мероприятия в окрестности, заниматься в кружкax, студиях, творческих мастерских, самим вносить различные улучшения в качество жизни в Саркандаугаве,  то культурная платформа в этом поможет!

Основным компонентом культурной платформы Саркандаугавы станите вы – те жители Саркандаугавы, которые будут готовы принять участие в организации мероприятий. Любой может участвовать, независимо от пола, возраста, этнической принадлежности, политических убеждений, образования, профессии, дохода или образа жизни. Единственные условия – искреннее желание улучшить, терпимость к окружающим и позитивный настрой.

Сообщество «Free Riga» поможет создать культурную платформу Саркандаугавы и скоординировать ее деятельность. Чтобы культурная платформа Саркандаугавы могла эффективно поддерживать активных жителей окрестности в активизации культурной жизни и улучшении качества жизни в долгосрочной перспективе, необходимо:

1) продолжать развивать информационную платформу в интернете www.sarkandaugavai.lv, о которой знали бы все жители Саркандаугавы, и в которой информация обо всех текущих возможностях в окрестностях будет собираться и структурироваться в легко и быстро воспринимаемой форме для каждого жителя Саркандаугавы в соответствии с его / ее интересами;

2) оказывать информационную поддержку организаторам мероприятий по темам: как организовать мероприятия; как привлечь специалистов; как найти помещение; как привлечь материалы, инструменты и другие необходимые средства; что следует учитывать; каковы потенциальные риски; как создать команду; как привлечь посетителей и участников; и т.д .;

3) организовывать регулярные встречи для обеспечения обмена информацией между организаторами мероприятий (во время пандемии коронавируса – удаленно);

4) (после отмены ограничений пандемии коронавируса) организовать более крупные публичные мероприятия, которые бы популяризировали деятельность культурной платформы Саркандаугавы и привлекли бы больше жителей, что увеличило действия по улучшению жизни в районе.


Risinājumi neplānotām grūtībām

Līdzīgās krīzes situācijās kāda ir pašlaik saistībā ar jauno koronavīrusu, Sarkandaugavas Kultūras platformas darbība varētu palīdzēt risināt daudzus izaicinājumus nākotnē. Sarkandaugavas Kultūras platforma var nodrošināt konstruktīvu komunikāciju to pārvarēšanai, kur nepieciešams apkārtējo iedzīvotāju savstarpējs atbalsts un saliedēšanās.

Sarkandaugavas Kultūras platformu iespējams sākt veidot jau tagad attālināti, negaidot pašreizējās krīzes atrisinājumu, par ko neviens nezin kad un kā tā beigsies. Arī daudzas anketā uzskaitītās aktivitātes var realizēt jau tagad – organizējot ar interneta starpniecību.

Решения незапланированных трудностей

В кризисных ситуациях, как в нынешней ситуации с коронавирусом, функционирование культурной платформы Саркандаугавы может помочь решить многих из предстоящих трудностей. Культурная платформа Саркандаугавы может обеспечить конструктивное общение для преодоления проблем, которые требуют взаимной поддержки и сплоченности общества.

Можно начать строить культурную платформу Саркандаугавы уже сейчас, не дожидаясь окончания кризиса, который никто не знает, когда и как закончится. Многие из действий, перечисленных в вопроснике, могут быть реализованы уже сейчас – через интернет.


Kultūras plānošana kā sociālā inovācija pilsētā

2019. gada pavasarī Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments izvēlējās Sarknadaugavu kā vienu no trim apkaimēm, kurā norisināsies starptautiskā projekta “Kultūras plānošana kā metode sociālajai inovācijai pilsētās” (Cultural Planning as a method of urban social innovation) aktivitātes un biedrību “Free Riga” kā vienu no diviem sadarbības partneriem šī projekta realizēšanā. Otrs partneris ir biedrība “Festivāls Komēta”, kas darbojas Bolderājā un Daugavgrīvā.

Projektu uzsāka Dānijas Kultūras institūts, lai veicinātu iedzīvotāju sadarbību un kopradi starp pašvaldību, iedzīvotājiem, kultūras aktīvistiem un māksli-#niekiem, veicinot Baltijas jūras reģionā sociālo inovāciju pilsētās un iekļaujošu un ilgtspējīgu apkaimju attīstību. Šis projekts tiek īstenots no 2019. gada janvāra līdz 2021. gada vasarai. Tajā kopumā ir iesaistītas 36 asociētās organizācijas un 14 sadarbības partneri – pašvaldības 9 valstīs (Latvijā, Lietuvā, Krievijā, Polijā, Vācijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā un Zviedrijā).

Projekta mērķis ir realizēt kultūras plānošanas pieeju vairākās Baltijas jūras reģiona pilsētās, lai uzlabotu kultūras pieejamību apkaimēs, iesaistot vietējos iedzīvotājus kultūras aktivitāšu organizēšanā, vienlaikus arī stiprinot esošās kultūras un sociālās iniciatīvas, kuras veicina dzīves kvalitātes uzlabošanos šajās apkaimēs.

Biedrību “Free Riga” uzdevums ir izstrādāt metodes kā uzlabot kultūras pieejamību apkaimēs, metožu izstrādes laikā fokusējoties uz Sarkandaugavu. Kopš 2019. gada maija tiek veikta Sarkandaugavas padziļināta izpēte, iepazīti aktīvākie apkaimes kultūras spēlētāji, konstatēti iespējamie šķēršļi kultūras pieejamībai, izstrādāta stratēģija kā tos pārvarēt. Šogad biedrība “Free Riga” realizē izstrādāto stratēģiju, bet nākošgad tiks izvērtēti sasniegtie rezultāti. Paralēli norit darbs pie tālākās darbības plānošanas – www.urbcultural.eu.

Культурное планирование как социальная инновация в городе

Весной 2019 года Департамент городского развития Рижской думы выбрал окрестностей Саркнадаугавa, Болдерая и Даугавгрива для международного проекта «Культурное планирование как метод городских социальных инноваций» (Cultural Planning as a method of urban social innovation), а так же сообщество «Free Riga» как партнера по сотрудничеству в реализации этого проекта в окрестности Саркнадаугавa. Другим является сообщество “Festival Komēta” – в окрестностяx Болдерая и Даугавгрива.

Проект был запущен Датским институтом культуры с целью развития сотрудничества и совместного творчества граждан, жителей, деятелей культуры и художников способствуя социальным инновациям в городах и развитию инклюзивных и устойчивых окрестностей в регионе Балтийского моря.

Этот проект реализуется с января 2019 года по лето 2021 года. В нем участвуют 36 организаций и 14 партнеров – самоуправления в 9 странах (Латвия, Литва, Россия, Польша, Германия, Дания, Финляндия, Норвегия и Швеция).

Проект «Культурное планирование как метод социальных инноваций в городах» направлен на реализацию подхода к культурному планированию в нескольких городах региона Балтийского моря, для улучшения доступа к культуре в этих местах, путем вовлечения местного населения в организацию культурных мероприятий, а так же при одновременном укреплении существующих культурных и социальных инициатив.

Задача сообщества «Free Rigа» – разработать методы улучшения доступности культуры в окрестностяx, ориентируясь на Саркандаугаву при разработке методов. С мая 2019 года было проведено углубленное исследование Саркандаугавы, были определены наиболее активные культурные деятели в этом районе, выявлены возможные препятствия для доступа к культуре, и разработана стратегия их преодоления. В этом году сообщество «Free Riga» реализует разработанную стратегию, а в следующем году достигнутые результаты будут оценены. Параллельно ведется работа по планированию дальнейших действий – www.urbcultural.eu


Projekts “Radošā Sarkandaugava”

Sarkandaugavas kultūras platformas pirmo informatīvo izdevumu un aptauju Sarkandaugavas iedzīvotājiem sagatavoja biedrība “Free Riga” sadarbībā ar Sarkandaugavas attīstības biedrību projekta “Radošā Sarkandaugava” ietvaros. Projekts ietvaros arī tiks papildināta mājas lapa www.sarkandaugavai.lv un notiks Sarkandaugavas kultūras forums. Projekta realizēšanai saņemts finansējums Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursā “Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšana”. Paldies biedrībai “Urban Institute Riga”, kas palīdzēja pārtulkot visus tekstus krievu valodā un visiem pārējiem, kas iesaistās un atbalsta šī projekta realizēšanu.

Проект «Творческая Саркандаугава»

Первое информативное издание Саркандаугавской культурной платформы и опрос жителей Саркандаугавы были подготовлены сообществом «Free Rigа» в сотрудничестве с сообществом развития Саркандаугавы в рамках проекта «Творческая Саркандаугава». Проект также дополнит сайт www.sarkandaugavai.lv информацией о возможностях досуга и проведет Саркандаугавский культурный форум. Финансирование для реализации проекта было получено в рамках конкурса проектов Программы социальной интеграции Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы «Содействие участию и принадлежности к инициативе соседства». Спасибо сообществу “Urban Institute Riga” который помог перевести все тексты на русский язык и всем, кто участвует и поддерживает реализацию этого проекта.


ANKETA

Lai iegūtu pilnīgu un precīzu ainu par to, ko sarkandaugavieši vēlas dārīt savā brīvajā laikā apkaimē, un lai apzinātu tos, kuri ir gatavi iesaistīties kultūras dzīves bagātināšanā, aicinām ikvienu aizpildīt šo anketu.

Maijā notiks Sarkandaugavas kultūras forums. Ievērojot valstī izsludinātos ierobežojumus COVID-19 vīrusa pandēmijas laikā, forums norisināsies attālināti – ar video konferences starpniecību internetā. Forumā tiks aicināti piedalīties visi, kas anketās būs atzīmējuši, ka vēlas iesaistīties kultūras dzīves aktivizēšanā, pasākumu organizēšanā, pulciņu vai citu aktivitāšu veidošanā.

АНКЕТА

Чтобы получить полную и точную картину того, как жители Саркандаугавы хотят проводить свободное время в окрестности, и определить тех, кто готов участвовать в обогащении жизни, мы приглашаем всех заполнить эту анкету.

В мае пройдет Культурный форум Саркандаугавы. Из-за ограничений, объявленных государством во время пандемии вируса COVID-19, форум будет проходить дистанционно – в виде видеоконференций в интернете. Для участия в форуме будут приглашены все указавшие в анкетах, что они хотят участвовать в активизации культурной жизни, организации мероприятий, создании кружкoв или других мероприятиях.


(Potenciālās) KULTŪRAS VIETAS

Sarkandaugavā jau ir vairākas vietas, kurās notiek kultūras aktivitātes – Jauniešu un bērnu centrs “Laimīte” (2), Puškina licejs (3), Sarkandaugavas filiālbibliotēka (5), Aldara Alus muzejs (9), muzejs “Dauderi” (7). Sarkandaugavas ielā iepretim parkam (1) notiek Jogas nodarbības (4), savukārt izstādes un dažādi citi pasākumi ir notikušas arī Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā (6), bet lekcijas, prezentācijas un pat koncerti ir notikušas arī tukšajā veikalā Tilta un Alekša ielu krustojumā (10) un topošajā Trompovska kvartālā (20), kinovakari – Priežu ielā (12) un pasākumi – Aldara parkā (8).

Sarkandaugavā ir pietiekoši daudz vietas un telpas, lai te varētu notikt daudz vairāk pasākumi nekā līdz šim un darbotos dažādi pulciņi, studijas, darbnīcas, kafejnīcas, ēdnīcas, restorāni, veikali, inovatīvas sabiedriskas iniciatīvas un projekti.

Aldara alus muzejs (9) ir lieliski piemērota vieta augstas raudzes mūziķu koncertiem, laikmetīgās dejas izrādēm, tematiskām ballēm, dažādiem saviesīgiem vakariem, lekcijām un nodarbībām.

Tukšie veikali Tilta ielā (10, 11) un Alekša ielā (10), kā arī tukšās ēkas Sīmaņa ielā (13) un Zāģeru ielā (17) varētu pārtapt par neformāliem kultūras namiem ar pulciņiem, nodarbībām un studijām, kafejnīcām, ēdnīcām vai restorāniem, kur vieta būtu arī nelieliem salonmūzikas koncertiem, dzejas lasījumiem uc. mazformāta, subkultūru vai nišas pasākumiem.

Visu iepriekšminēto, kā arī amatnieku darbnīcas varētu izveidot telpās ostas teritorijā, kuras pašlaik netiek izmantotas, ja arī ostas uzņēmumi saredzētu šādu potenciālu (21) vai uzbūvēt pārvietojamas konstrukcijas Tvaika ielas zaļajā zonā starp Ugunsdzēsēju depo un Aldara rūpnīcu vai tukšajā laukumā pie Sarkandaugavas pie Daudersalas.

Ar iedzīvotājiem interesantām aktivitātēm varētu piepildīt tukšos laukumus Hāpsalas ielā (14, 15), Aptiekas ielā (19) un Zāģeru ielā (16, 17), kā arī pie Sarkandaugavas (22, 26) un Mežaparkā (27).

Šis ir tikai sākums Sarkandaugavas kultūras dzīves potenciālo vietu sarakstam. Anketā ikviens var uzrādīt savu īpašumu kā potenciāli izmantojamu, kā arī norādīt uz šeit nepieminētajām tukšajām teritorijām vai telpām, kuras būtu jāpievieno.

(Потенциальные) КУЛЬТУРНЫЕ МЕСТА

В Саркандаугаве уже есть несколько мест, где проводятся культурные мероприятия – молодежный и детский центр Лаймите (2); Пушкинский лицей (3); филиальная библиотека Саркандаугавы (5); Музей пива завода Алдарис (9); Музей Даудери (7); занятия йогой проводятся на улице Саркандаугавас (4) напротив парка (1); в рижском центре психиатрии и наркологии (6) проводятся выставки и другие различные мероприятия; лекции, презентации и даже концерты проводились в пустом магазине на пересечении улиц Тилта и Алекса (10) и будущего кварталаТромповского (20); киносеансы на улице Приежу (12); разные мероприятия  в парке Алдара (8).

Саркандаугава имеет достаточно мест и помещений для проведения гораздо большего количества мероприятий, различных кружков, студий, мастерских, кафе, столовых, ресторанов, магазинов, инновационных общественных инициатив и проектов.

Музей пива Алдарис (9) – отличное место для музыкальных концертов высокого качества, концертов современновo танцa, тематических балов, различных общественных вечеров, лекций и занятий.

Пустые территории на улице Хапсалас (14, 15), улице Аптиекас (19), улице Задеру (16, 17), а также у реки Саркандаугава (22, 26) и Межапарке (27) могут быть заполнены интересными для жителей функциями.

Это только начало списка потенциальных мест для культурной жизни в Саркандаугаве. В анкете любой может указать свою собственность как потенциально пригодную для использования, а также указать пустые территории или помещения, не упомянутые здесь, но которые следует добавить.


PIEMĒRS IEDVESMAI

Katrā izdevumā centīsimies parādīt kādu interesantu projektu, kuram saredzam iespējas realizēties arī Sarkandaugavā! Ja Tev ir kāda ideja – atsūti mums un iedvesmosim citus!

Rubrikā “piemērs iedvesmai” mēs iepazīstināsim ar sabiedriskām iniciatīvām, kas veiksmīgi nodrošina kultūras dzīves aktivizēšanos un dzīves kvalitātes uzlabošanos citās apkaimēs citās pilsētās.

ПРИМЕР ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ

В каждом выпуске мы постараемся показать интересныx проектов, которыe возможно реализовать и в Саркандаугаве! Если у вас есть идея – отправьте ее нам, и мы вдохновим других!

В рубрике “пример для вдохновения” мы ознакомим вас с общественными инициативами, которые успешно обеспечивают культурной жизни и улучшению качества жизни в других окрестностяx и в других городах.


AgroCite

“AgroPilsēta” (AgroCité) ir neliels lauksaimniecības komplekss pilsētā ar dārzu garšvielu, dārzeņu un sakņu dobēm, telpām noliktavai, darbnīcai, virtuvei, sapulcēm, izglītības un kultūras aktivitātēm, kompostu, mikrofermu, kā arī lietus ūdens rezervuāru un saules baterijām autonomai elektrības sistēmai.

“AgroPilsēta” ir iežogota, taču tā ir atvērta ikvienam apkaimes iedzīvotājam, ja tiek ievēroti iekšējās kārtības noteikumi. Tā ir vieta, kur ikviens ne tikai pats var izaudzēt sev veselīgu ēdamo, bet arī iepazīt kaimiņus un iegūt jaunus draugus. Te regulāri notiek apmācības par to kā sasniegt labāku ražu un kā to uzglabāt, darbojas dažādi rokdarbu, mākslas un amatnieku pulciņi. Tiek apgūtas jaunas veselīga ēdiena pagatavošanas iemaņas un citas noderīgas prasmes no dažādu amatu meistariem un vienam no otra.

“AgroPilsētas” noliktavā var uzglabāt sēklas un instrumentus, savukārt darbnīcā ir viss nepieciešamais koka un metāla apstrādei. Virtuvē kopīgi ar kaimiņiem var gatavot ēdienus. Sapulču, nodarbību un pasākumu telpā ir ierīkota malkas krāsns.

“AgroPilsētas” aizsāka dažādu nozaru  speciālistu kolektīvs AAA Parīzes piepilsētā Kolombē (Colombes) sadarbībā ar vietējo pašvaldību un radniecīgu kolektīvu Londonā – PublicWorks. AgroCite ir viens no projekta R-URBAN elementiem, kas paredz veidot jaunas iedzīvotājiem draudzīgas ilgtspējīgas pilsētas attīstības stratēģijas. Projekta R-URBAN ietvaros Kolombē tika izveidotas arī nevajadzīgu materiālu uzglabāšanas un otrreizējās izmantošanas punkti un pāstrādes darbnīcas, kā arī multifunkcionālās un ekoloģiskās dzīvojamās mājas.

2017. gadā “Agropilsēta” Kolombē pārtrauca darbību, jo jaunais pašvaldības vadītājs priekšroku deva autostāvvietām. Jau pēc gada “Agropilsētu” uz savu apkaimi aicināja cita pašvaldība – Parīzes piepilsētā Ženneviljēra (Ville de Gennevilliers), kur tā darbojas arī šobrīd.


AgroCité (“АгроГород”) – это небольшой сельскохозяйственный комплекс в городе с грядками для специй и овощами, складскими помещениями, мастерскими, кухней, помещениями для встреч, образовательных и культурных мероприятий, компостом и резервуарами для дождевой воды, солнечными батареями для автономной системы электричества.


“АгроГород” огорожен, но территория открытa для всех в окрестности, если соблюдаются правила внутреннего распорядка. Это место, где каждый может не только вырастить свою здоровую пищу, но и познакомиться со своими соседями и завести новых друзей. Там проходят регулярные уроки о том, как добиться лучшего урожая и как его хранить, есть различные кружки рукоделия, ремесленников и художников. Новые навыки здоровой кулинарии и другие полезные навыки передаются от мастеров разных ремесел и друг от друга.


Семена и инструменты можно хранить на складе “АгроГорода”, а в мастерской есть все необходимое для обработки дерева и металла. На кухне вы можете готовить со своими соседями. В зале собраний и мероприятий есть дровяная печь.


“АгроГород” был основан мульти дисциплинарной командой AAA на окраине Парижа, в Коломбе, в сотрудничестве с местными властями и родственной командой в Лондоне – PublicWorks. “АгроГород” является одним из элементов проекта R-URBAN, который предусматривает разработку новых стратегий устойчивого городского развития, ориентированных на граждан. В рамках проекта R-URBAN также были созданы мастерские хранения и переработки , а также многофункциональное и экологичное жилье.

В 2017 году «АгроГород» в Коломбо прекратил существовать, потому что новый мэр предпочел парковку. Год спустя «АгроГород» был приглашен в другой муниципалитет, парижским пригородом Виль-де-Женвилье (Ville de Gennevilliers), где он до сих пор действует.

YES WE CAMP

Nevalstiskā bezpeļņas organizācija Yes We Camp ir vēl viens piemērs no Francijas, kas demonstrē to, ka arī bez lielām investīcijām var izveidot lieliskas vietas cilvēkiem patīkamām un noderīgām iniciatīvām.

Saujiņa arhitektu no Parīzes, kam apnika deldēt bikses birojā, projektējot sapņu mājas miljonāriem, nolēma likt lietā apgūtās profesionālās iemaņas un radīt arhitektūru “cilvēkiem”, veidojot vietas, kas nevis prasa, bet dod, pret pasauli atbildīgā veidā.

Savu pieeju arhitektūrai, viņi nolēma mainīt Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ietvaros 2013. gadā Francijas visindustriālākajā pilsētā – Marseļā, kas ir slavena arī ar savu augsto noziedzības līmeni. Neizmantotā ostas teritorijā jūras krastā dažu mēnešu laikā tika izveidots moderns un unikāls kempings Marseļas viesiem, kas ieradās no visas pasaules uz Eiropas kultūras galvaspilsētas pasākumiem. Pagaidu ēkas tika būvētas no ražošanas pārpalikumiem. Kempingā uz vietas tika audzēta pārtika, ierīkoti komposti iemītnieku radīto atkritumu tūlītējai pārstrādei un ieviesti citi videi draudzīgi risinājumi. Kempinga izveidošanā iesaistījās vairāk nekā 100 brīvprātīgo. Kempings tika izveidots par izglītojošu kompleksu, kurā tā īstermiņa iemītniekiem tika piedāvāts iesaistīties diskusijās par pasaulē aktuālām tēmām, apmeklēt lekcijas, nodarbības, radošās darbnīcas, tur pat uz vietas tika organizētas aktivitātes bērniem un izklaides pasākumi.

Līdz šim kopumā Yes We Camp ir izveidojuši septiņas pašu iniciētas sabiedriskās kultūras vietas dažādos tukšajos īpašumos Marseļā, Parīzē un citur Francijā. Tās tiek veidotas kopīgi ar apkārtējiem iedzīvotājiem, galvenokārt tā, lai tās būtu draudzīgas un noderīgas ikvienam interesentam, bet īpaši tiem, kuri parasti paliek ārpus atbalsta programmām, strādā darbos ar pieticīgu atalgojumu, vai neiekļaujas sabiedrībā, jo domā, jūt un dzīvo citādāk nekā vairākums.

Yes We Camp izvairās no laika un enerģijas izniekošanas birokrātijā. Viņi rada situācijas, kas ir viegli administrējamas un neprasa liekus uzturēšanas izdevumus. Tajās ir viegli iesaistīties tiem, kuri atzinīgi novērtē to, ko Yes We Camp dod sabiedrībai un ievēro jaunizveidoto vietu iekšājos kārtības noteikumus. Tajās tiek radītas arī jaunas darba vietas, pagāšvasar pie jauna darba tika jau vairāk nekā 500 bezdarbnieku.

Yes We Camp pārstāve Žulī Simone pērn viesojās Sarkandaugavā un stāstīja par Yes We Camp darbības principiem un tā četrām pašlaik aktīvajām vietām arī sarkandaugaviešiem vienā no biedrības “Free Riga” organizētajiem pasākumiem “Kompass. Pārmaiņas Sarkandaugavā?”, kas notika Aldara Alus muzejā.

Неправительственная некоммерческая организация Yes We Camp является еще одним примером из Франции, который демонстрирует, что, даже без крупных инвестиций, можно создавать прекрасные места для приятных и полезных инициатив для общество.

Группа парижских архитекторов, которые устали протирать штаны в офисе, проектируя дома мечты для миллионеров, решили применить приобретенные профессиональные навыки и создать архитектуру для «людей», создавая места, которые не требуют, а отдают.

Они решили изменить свой подход к архитектуре в рамках программы культурной столицы Европы в 2013 году в самом промышленном городе Франции – Марселе, который также славится высоким уровнем преступности. В течение нескольких месяцев на берегу моря в неиспользуемой портовой зоне был создан современный уникальный кемпинг для гостей Марселя со всего мира, желающих принять участие в мероприятиях культурной столицы Европы. Временные здания были построены из остатков от производства. На месте выращивалась пища, была создана система немедленной переработки бытовых отходов (компост) и внедрялись другие экологические решения. В создании кемпингa приняли участие более 100 волонтеров. Кемпинг был создан как образовательный комплекс, в котором его краткосрочным жителям предлагалось участвовать в обсуждениях актуальных тем в мире, посещать лекции, занятия, творческие мастерские, даже организовывать мероприятия для детей и развлекательные мероприятия.

На сегодняшний день Yes We Camp реализовали семь культурных и социальных проектов в различных пустых местах в Марселе, Париже и других местах Франции. Проекты разрабатываются вместе с местным населением.  Главный принцип – проект должен быть полезным для всех, кто заинтересован, но особенно для тех, кто обычно не участвует в программах поддержки, работает за небольшую плату или не вписывается в общество, потому что они думают, чувствуют и живут иначе, чем большинство.

Yes We Camp избегает тратить время и силы на бюрократию. Они создают ситуации, которые просты в администрировании и не требуют ненужных затрат на обслуживание. В них легко принять участие тем, кто ценит то, что Yes We Camp дает сообществу и готовы соблюдать правила внутреннего распорядка новых культурных мест. В них создаются также новые рабочие места – летом прошлого года новую работу нашли уже более 500 безработных.

В прошлом году представитель организации Yes We Camp – Жули Симон посетила Саркандаугаву и, в рамках мероприятия “Компас”, сообщества “Free Riga” в музее завода Алдарис, рассказала и жителям Саркандаугави о принципах Yes We Camp и о в настоящее время существующих четырех проектах.

Yes We Camp pagaidu zemes izmantošanas projekts “Vive Les Grouse” Parīzē. Neizmantots pašvaldības zemes gabals ir pārtapis par iecienītu vietu, kur apkaimes iedzīvotāji pavada savu brīvo laiku, kopīgi cepot picas vai grillējot gaļu. Teritorijā ir uzbūvēta jurta, kurā veitējie bērni apgūst valodas, vecāki nāk uz jogas un dažādām citām nodarbībām vai satiekas, lai lemtu par dažādiem apkaimes uzlabojumiem. Kāds teritorijā ir izveidojis pirti, kas ir pieejama jebkuram, cits audzē 100 kokus, ko stādīt apkaimes ielās. Darbojas koka un metāla darbnīca, kurā vietējie var izgatavot noderīgas lietas.

Yes We Camp проект временного землепользования «Vive Les Grouse» в Париже. Неиспользуемая муниципальная земля превратилась в излюбленным местом, где жители окрестности проводят свободное время, выпекая пицци или жаря мясо вместе. В этом месте сделанa юрта, где местные дети изучают языки, проводятся занятия йогой, встречи по вопросaм улучшению окрестности. Кто-то здесь сделал сауну, доступную для всех, кто-то выращивает 100 деревьев для посадки на близлежащих улицах. В мастерской для работ по дереву и металлу местные жители могут создать то, что им нужно.

Martas Kulitānes skice “Sarkandaugavas industriālas teritorijas attīstības vīzija” no maģistra darba arhitektūrā, Rīgas Tehniskājā Universitātē, 2018. gadā. Autores komentārs: “Īsumā varu pastāstīt, ka savā piedāvājumā attīstu industriālo teritoriju gar Sarkandaugavas vecupi kā jauktas apbūves teritoriju ar tīru ražošanu, daudz publiskām telpām un enkurobjektu – pasākumu un konferenču centru galā, kas pastiprinātu mūsdienīgas, uz nākotni un inovācijām vērstas ražošanas attīstību teritorijā un nodrošinātu funkcijas, kas nav nepieciešamas ik dienu (kā pasākumi), taču būtu ērti, ka rokas stiepiena attālumā tāda iespēja būtu pieejama. Kā piemēru (kuru esmu arī nointervējusi) ņemu uzņēmumu MADARA – ekoloģiskas kosmētikas uzņēmums, kas sevi pozicionē kā par vidi domājošu, kuru ražošanas komplekss ir atvērts ikvienai pieteiktai apskatei, jo nekas nav jāslēpj un ar lepnumu var rādīt, un kura teritorijā atrodas arī veikals. Uzņēmums, kurš aizdevies uz Pierīgu, jo Rīgā neesot 4 gadu laikā atradis nevienu piemērotu teritoriju savas ražotnes attīstībai.

Apbūves fronti gar upi veidoju, izvietojot šādas, publiskas telpas pirmajos stāvos – fabrikas ražojumu salon-veikalus, uzņēmumu pārrunu un pieņemšanas telpas. Lai vienlaikus, attīstoties uzņēmumiem, attīstītos arī citu publisku funkciju ienākšana, kā tas vērojams, piemēram Mūkusalā – kur ir cilvēki, tur parādās kafejnīcas, pārtikas veikali u.c. Darbs ir ar skatu nākotnē un saskatot vietas maksimālo izmantošanas potenciālu. Un upe teritorijas attīstībā darbojas kā savienojošais posms starp apkaimi un jauno, mūsdienīgo ražošanas teritoriju, kur investorus varētu arī ar laivu pievest, kā arī uzņēmuma skatlogam ļaut spoguļoties upē!”

Визуализация “Видение развития промышленной территории Саркандаугавы” из магистерской работы по архитектуре Марти Кулитани в Рижском Техническом Университете, 2018. году. Комментарий автора: «Вкратце я могу сказать, что в своем предложении я развиваю промышленную зону вдоль реки Саркандаугава, как зону смешанного использования с ‘чистым’ производством, большим количеством общественных пространств и новым значимым ориентиром – конференц-центром. Этот центр усилит современное, ориентированное на будущее и инновационное производство, а также предоставит функции, которые не нужны ежедневно, но были бы удобно иметь под рукой (например место для мероприятий). В качестве примера (который я также изучила) я беру компанию MADARA, производящую органическую косметику, которая позиционирует себя как экологически чистую, и чей производственный комплекс и магазин открыт для посещения всеми, потому что нечего скрывать, и с гордостью можно показать все. MADARA одна из компаний, которая  отправилась в пригород, потому что в Риге она в течение 4 лет не нашла подходящей территории для развития своего завода.

Я создала здание вдоль реки, размещая общественные места на первых этажах – фабричные магазины, помещения для деловых встреч и приемов, чтобы привлечь больше людей. В то же время, по мере развития компаний, будут развиваться и другие публичные функции, как это видно, на примере Мукусалы, где есть люди – тaм возникают кафе, продуктовые магазины и т. д. Работа направлена в будущее и видит максимальный потенциал использования места. В освоении территории река выступает в роли связующего звена между окрестности Саркандаугавы и новoй, современнoй производственнoй территорией – местом, где инвесторы могут прибыть на лодке и где витрины компании отражаются в реке!»

Kāds anonīms vēstījums no nākotnes Sarkandaugavas

Pieceļos no rīta un, kamēr visi vēl guļ, noeju lejā uz beķereju. Jau pa gabalu jūtu tikko izceptu kanēļmaizīšu smaržu. Nopērku vienu lieku un pa ceļam atpakaļ izbaudu to, sēžot uz soliņa saulītē mūsu daudzstāvenes mazajā dārziņā. Aplējusi tomātus un baziliku, noplūcu piparmētras rīta tējai. Pēc brokastīm meita dosies uz skolu ar riteni. Tas ir 10 minūšu brauciens, bet mani tas nesatrauc,  jo ielas brauktuves ir atdalītas ar barjerām, ierīkoti luksofori un uzlikts ātruma ierobežojums. Retāk pamanāmas arī mazgadīgo bandas, dzērāji un narkomāni. Arī papus tagad brauc uz tirgu ar riteni pēc lauku labumiem, jāatceras viņam atgādināt, lai nopērk biskvītu tortei, jo vakarā jāiet ciemos pie kaimiņienes – Veras tantes. Bet pirms tam ieskriešu deju studijā Provodņikā. Nez vai meitenes būs jau paspējušas pašūt savus jaunos tērpus mūsu dejas šovam, ko atrādīsim apkaimes svētkos Aldara alus muzejā. Tagad Provodņiks ir pārdēvēts par Trompovska kvartālu par godu tā arhitektam, un ir kļuvis par iecienītu vietu ne tikai vietējiem, bet arī citiem rīdziniekiem, ne tikai tad, kad tur notiek lielie koncerti. To var saprast, jo tādas telpas nekur citur Rīgā nav, saulrieta baudīšana augšstāvā vien ir ko vērta! Man patīk, ka Sarkandaugavā ir atgriezusies dzīvība. Prieks par jaunajiem mazajiem veikaliņiem, bet jo īpaši – par jaunās Zāģeru kajefnīcas stendapiem, kur satiekos ar savām draudzenēm. Kopš esmu sākusi jogot un dejot, jūtos kā atguvusi jaunību un gribas smaidīt par katru nieku. Labi, ka jaunākajam arī beidzot ir, ar ko aizpildīt laiku, vairs nesēž datorā stundām. Šķiet, ka jaunā skeitparka treneriem izdosies viņu atgriezt īstajā realitātē. Bet meitiņai, kopš sāka iet uz matemātikas pulciņu, ievērojami uzlabojās atzīmes, lai arī, protams, kaislību uz dziedāšanu viņai nekas neaizstās. Labi, jākāpj augšā modināt vīru, lai nenokavē darbu, jo vakar aizstrādājās kokdarbu darbnīcā. Viņi kopā ar papu un citiem sarkandaugaviešiem tagad ierīko bērnu laukumus un dārzu kastes ne tikai Sarkandaugavas pagalmos. No hobija tas ir izaudzis par biznesu, un kopš dizaina balvas saņemšanas, pasūtījumi tiek saņemti arī no citām pilsētām. Blakus darbnīcās citi vīri paši atjauno vecās mēbeles un taisa jaunas. Man patīk dzīvot nākotnes Sarkandaugavā!

Анонимное сообщение из будущего Саркандаугавы

Я встаю утром и, пока все еще спят, спускаюсь в пекарню. Я уже чувствую запах свежеиспеченных булочек с корицей. Купив одну дополнительную на обратном пути наслаждаюсь ей, сидя на скамейке на солнышке в маленьком саду нашей многоэтажки. Полив помидоры и базилик, я собралa мяту для утреннего чая. После завтрака дочь поедет в школу на велосипеде. Это 10-минутная поездка, но я не волнуюсь об этом, потому что уличные проезжие части разделены барьерами, установлены светофоры и есть ограничение скорости. Уже менее заметными стали банды малолеток, пьяницы и наркоманы. Папа тоже теперь ездит за деревенскими дарами на рынок на велике. Надо ему напомнить, чтобы купил бисквит для торта, вечером мы идем у соседки – тете Вере. Но перед этим я забегу в танц-студию в Проводник. Интересно, закончили ли девушки шить свои костюмы для нашего танцевального шоу, которий мы покажем на фестивале окрестности в музее пивоварни Алдарс. Теперь Проводник переименован Тромповским кварталом в честь его архитектора, и стал любимым местом не только местных жителей, но и других рижан, не только когда проходят большие концерты. И это можно понять, потому что в Риге нет похожего места. Чего только стоит наслаждение закатом на верхнем этаже! Мне нравится, что жизнь вернулась в Саркандаугаву. Радуюсь за новых маленьких магазинов, но особенно за стэндапи в новом кафе нa Загеру, где встречаемся с подругами. С тех пор, как я начала заниматься йогой и танцами, я чувствую себя снова молодой и хочу улыбаться каждой мелочи. Хорошо, что младший тоже наконец-то нашел занятие для себя и не сидит часами за компьютером. Кажется, что тренеры из нового скейтпарка помогут пробудить интерес к жизни. Оценки дочки улучшились, так как она начала ходить в математический кружек, хотя, конечно, у ее страсти к пению нет конкурентов. Хорошо! Я иду наверх будить мужа, чтобы он не опоздал работу, вчера он заработался в столярной мастерской. Вместе с папой и другими соседями из Саркандаугавы они сейчас устанавливают детские игровые площадки и садовые ящики, и не только во дворах Саркандаугавы. Это из хобби превратилось в бизнес, и после получения приз дизайнa, заказы посыпались также из других городов. В соседних мастерских другие сами себе обновляют старую мебель и производят новую. Я люблю жить в будущем на Саркандаугаве!