SARKANDAUGAVAS ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBA

STATŪTI

1. nodaļa. Biedrības nosaukums.

1. Biedrības nosaukums ir Sarkandaugavas attīstības biedrība (turpmāk tekstā - Biedrība).

2. nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi.

3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

  1. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
  2. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
  3. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
  4. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

  1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
  2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
  3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

6. nodaļa. Biedrības struktūrvienības.


7. nodaļa. Biedru kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

8. nodaļa. Izpildinstitūcija.

9. nodaļa. Revidents.

10. nodaļa. Biedru nauda.

10. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā, kuras apjoms tiek noteikts Biedru kopsapulcē.


Statūti apstiprināti biedru sapulcē Rīgā, 2013. gada 15. oktobrī